Klokkenluidersregeling

Vooraf
SMK Accountants en Belastingadviseurs hecht veel waarde aan een goede klokkenluidersregeling. Onregelmatigheden worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend is SMK Accountants en Belastingadviseurs van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van SMK Accountants en Belastingadviseurs. 

Gebruikte begrippen
De volgende begrippen komen in deze klokkenluidersregeling langs:

 1. SMK Accountants en Belastingadviseurs
  De accountantsorganisatie SMK Accountants en Belastingadviseurs.
 2. Medewerker
  Alle aan SMK Accountants en Belastingadviseurs verbonden werknemers, met inbegrip van directie en/of bestuursleden.
 3. Externe derde
  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde SMK Accountants en Belastingadviseurs of één van haar medewerkers.
 4. Melder
  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
 5. Vertrouwenspersoon
  Een natuurlijk persoon die door de directie van SMK Accountants en Belastingadviseurs is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. De directie van SMK Accountants en Belastingadviseurs komt niet voor deze functie in aanmerking.
 6. (Vermeende) onregelmatigheid
  Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van gedragingen door SMK Accountants en Belastingadviseurs en/of haar medewerkers in verband met:
  a. een (dreigend) strafbaar feit
  b. een (dreiging van) het manipuleren of vernietigen van informatie over voornoemd feit
  c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren
  d. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving
  e. een (dreigende) overtreding van binnen SMK Accountants en Belastingadviseurs geldende (gedrags)regels
  f. een andere situatie die naar het oordeel van de melder doorgegeven moet worden aan de vertrouwenspersoon.


Melding
Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
De melding kan bij voorkeur via e-mail worden verstuurd naar mevrouw S.J.M. Belshof, sandrabelshof@smkaccountants.nl.
Ook is het mogelijk om de melding per brief te verzenden naar het postadres van SMK Accountants en belastingadviseurs, Rembrandtlaan 225, 7545 ZW Enschede, t.a.v. S.J.M. Belshof.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging reikt de vertrouwenspersoon ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.

Na uiterlijk vier weken stelt de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de vertrouwenspersoon dit aan de melder weten. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Afhandeling melding

De vertrouwenspersoon geeft de melding direct door aan de directie van SMK Accountants en Belastingadviseurs. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.
Direct na ontvangst van de melding start de vertrouwenspersoon van SMK Accountants en Belastingadviseurs een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid.
De vertrouwenspersoon is bevoegd om extern (juridisch) advies in te winnen wanneer zij dit nodig acht. 

De vertrouwenspersoon rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan de directie. Dit rapport bevat eveneens een advies over eventueel door de directie te nemen maatregelen. 
Op het moment dat de directie van het advies wil afwijken, bespreekt zij dit met de vertrouwenspersoon.
Wanneer de melding de vertrouwenspersoon zelf betreft, zal de directie een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid (laten) starten.

Geheimhouding en bescherming
De melding vindt plaats onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder. Dat geldt ook voor de correspondentie over en de verdere behandeling van de melding.
Enkel de melder kan de vertrouwenspersoon, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.
De directie van SMK Accountants en Belastingadviseurs garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren of de carrièremogelijkheden van de medewerker binnen SMK Accountants en Belastingadviseurs.
Wanneer de melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan dit de melder worden aangerekend door SMK Accountants en Belastingadviseurs. 

SMK Accountants en Belastingadviseurs

SMK Accountants

Rembrandtlaan 225
7545 ZW Enschede

Postbus 150
7500 AD Enschede

T053-4340582
F053-4304489
Esecretariaat@smkenschede.nl

SMK Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u dan nu aan!

Lees meer...

Over SMK

Wij zijn er van overtuigd dat wij door onze betrokkenheid, daadkracht en passie voor het ondernemen bijdragen aan het financieel welzijn van mens en maatschappij.

Lees meer...

Vacatures

Voor wie van aanpakken houdt zijn er bij SMK Accountants veel mogelijkheden op allerlei terreinen binnen de accountancy. Zijn wij op zoek naar jou?

Lees meer...